Giới thiệu

Sổ tay doanh trí là gì?

Chúng tôi là website audioflick.net hoạt động trong lĩnh vực tài chính kinh doanh. Cung cấp các thông tin và tri thức giá trị phục vụ doanh nhân, các nhà kinh tế, những người nghiên cứu.

Các thông tin tra cứu

  •  Định nghĩa và cách sử dụng các thuật ngữ kinh tế
  • Kiến thức, kỹ năng kinh doanh
  • Sách, ebooks, phần mềm kinh tế

Các thông tin hữu ích

  • Tin tức kinh tế
  • Cơ hội hợp tác kinh doanh

Chức năng tra cứu thuật ngữ kinh tế